05-08-2017 – PDF – EUROU17 – Match #28 – GERMANY v SWITZERLAND