29-10-2016 – PDF – EUROU20 – Germany v Switzerland