FEMALE LEAGUE CUP 2015-16 – FINAL FOUR

SEMIFINALS

Extra info
Pavelló Municipal d'Esports - Manlleu (Espana)

Pavelló Municipal d'Esports - Manlleu (Espana)

FINAL

Extra info
Pavelló Municipal d'Esports - Manlleu (Espana)

After Regular Times = 4-4 - After Overtimes = 0-0 - Penalties = 2-1